- Privacy Policy

Privacy Policy Pedicure Sandra Bastiaanssen

Pedicure Sandra Bastiaanssen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Sandra Bastiaanssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit Privacy Policy beschreven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.


Als Pedicure Sandra Bastiaanssen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Sandra Bastiaanssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de afspraak, wijzigingen in de praktijk, informatie-aanvraag of over de opdracht;
 • Het uitvoeren van de behandeling.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen behandeling of opdracht


Voor de bovenstaande doelstellingen kan Pedicure Sandra Bastiaanssen de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres


Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Sandra Bastiaanssen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelingen tot maximaal 2 jaar na de laatste behandeling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde
Persoonsgegevens van geïnteresseerde wordt door Pedicure Sandra Bastiaanssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten
 • Analyse van Google-analytics over bezoek aan de website


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanvraag via e-mail, Facebook of WhatsApp
 • Informatief bezoek aan de website


Voor de bovenstaande doelstelling kan Pedicure Sandra Bastiaanssen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres


Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Sandra Bastiaanssen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde. De e-mail of het WhatsApp bericht wordt verwijderd, zodra een afspraak tot stand is gekomen of de vraag voor informatie is beantwoord.
 • Google-Analytics bewaart de gegevens max. 14 maanden.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Pedicure Sandra Bastiaanssen geeft, kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Derde partijen waar ik gebruik van maak:

 • Administratiekantoor voor het verzorgen van de jaarlijkse financiële administratie (alleen de naam van de persoon is voor deze derde partij te zichtbaar, geen adres en telefoonnr., tenzij u om een factuur heeft gevraagd).
 • Websitebeheer voor e-mails.


Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partij (verwerker) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pedicure Sandra Bastiaanssen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Alle personen die namens Pedicure Sandra Bastiaanssen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
 • De persoonlijke cliëntenkaarten worden achter slot bewaard en zijn alleen voor mij inzichtelijk.
 • Als daar aanleiding toe is kan ik pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor geef aan voornoemde verzoek.


Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op!

Contactgegevens
Pedicure Sandra Bastiaanssen
Sandra Bastiaanssen
Contrabas 2
4876 VH  ETTEN-LEUR
06-19423110
KvK: 55997546

 

info@pedicure-sandrabastiaanssen.nl

www.pedicure-sandrabastiaanssen.nl